هزینه‌های ثبت نام در همایش

نوع شرکت در همایش

غیرعضو انجمن مهندسی مکانیک

(ریال)

عضو انجمن مهندسی مکانیک

(ریال)

شرکت کننده عادی

4500000

3500000

دانشجو

3000000

2000000لازم به ذکر است که هزینه های جدول فوق تنها جهت ثبت نام در کنفرانس است و شرکت کنندگان جهت ارسال هر مقاله می بایست مبلغ 1500000 ریال را به هزینه­ های جدول فوق اضافه کنند.