راهنمای اسکان شرکت کنندگان محترم
1398-01-28

شرکت کنندگان محترم می توانند جهت هماهنگی و راهنمایی در مورد اقامت و اسکان در روزهای همایش با شماره 09147945002 آقای تیزمغزنژاد تماس حاصل نمایند.