تمدید تاریخ ارسال مقاله کامل تا 15 اسفند ماه برای مقالات مرتبط با صنعت نیروگاههای حرارتی
1397-11-30

طبق تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس مهلت ارسال مقاله کامل تا 15 اسفند ماه برای مقالات مرتبط با صنعت نیروگاههای حرارتی تمدید شد. بر این اساس محققان محترم می توانند مقالات خود را پس از ثبت نام در سایت کنفرانس ارسال نمایند.